Design uten navn 2

Bærekraft og miljø

Vårt bidrag til en grønnere fremtid.

Bærekraftig utvikling

I Rustfrie Bergh AS tar vi et aktivt standpunkt for det grønne skiftet mot mer bærekraftige løsninger.

Vårt bidrag inkluderer utvikling og produksjon av bærekraftige produkter, resirkulering, effektiviserte innkjøpsprosesser, ansvarlig avfallshåndtering, gjenbruk, sporbarhet og dokumentasjon med tilhørende rapportering.

Et av flere mål er å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling samtidig som vi målrettet reduserer fotavtrykket av våre aktiviteter på miljøet.

I samarbeid med våre ansatte arbeider vi for å kultivere en bedriftskultur der helse, miljø og sikkerhet prioriteres høyere enn kortsiktige økonomiske gevinster.

Sirkulær økonomi


Vår tilnærming til sirkulær økonomi innebærer nøye produktforvaltning og materialgjenvinning, og vi anser oss som en integrert aktør i den sirkulære økonomien, både som produsent og i et samarbeidende forsyningsnettverk.

Vi er aktive deltakere i den sirkulære økonomien, gjennom to konkrete eksempler:

1. Sirukulær forsyningskjede

Smelteverkene utvinner råvarer som transformeres til plater og stål. Materialene distribueres til våre norske grossister og brukes i vår produksjon.

Overskuddsmateriale og fraksjoner blir sortert i vår fabrikk, før de blir sendt til resirkuleringsstasjon.

Etterpå blir de kjøpt tilbake fra europeiske smelteverk, der råvarene smeltes om og gjenbrukes. Dette muliggjør gjenbruk av fraksjoner.

Bærekraftig verdikjede


2. Gjenbruk og forlenget produktlevetid

Våre produkter inngår i forsyningskjeden til våre kunder og blir anvendt i ulike sammenhenger.

Gjennom vår betalte returordning kan kunder bestille reparasjon og restaurering.

Dette inkluderer utskifting av deler og komponenter for å gi produktet ny levetid. Dette bærekraftige initiativet reduserer presset på naturressurser og bygger opp under ansvarlig forbruk og produksjon. Ordningen gir fordeler både for miljøet og for våre kunder og sluttkunder.

Produkt livssyklus

Kvalitetsprodukter

Vi er overbevist om at å investere i produktkvalitet gir økonomiske og miljømessige fordeler. Våre produkter er utformet med vekt på lang levetid, holdbarhet, miljøhensyn og etiske standarder. Produkter som varer lenge har betydelig mindre negativ innvirkning på miljøet, både under produksjon og ved avhending. Samtidig gir dette langsiktige kostnadsbesparelser for våre kunder ved å unngå hyppige utskiftninger. Dette er en viktig egenskap vi alltid søker anerkjennelse for blant alle våre partnere, kunder og interessenter.

Produktvedlikehold

Å ta vare på produktene dine representerer en forpliktelse, både økonomisk og for miljøet. Dette er en viktig praksis som fører til økonomiske besparelser, redusert miljøpåvirkning og fremmer en mer bærekraftig forbrukeradferd.

Nøkkelen til å forlenge produktets levetid ligger i riktig bruk og vedlikehold. Som et uttrykk for vårt kundefokus og engasjement, har vi utarbeidet en generell liste med rengjørings- og vedlikeholdsrutiner. Du finner disse nyttige tipsene i dokumentet som ligger ved under våre produkter eller bakerst i vår produktkatalog.

Service og ettermarked

Selv om ingenting varer evig, betyr ikke det nødvendigvis at du må skaffe en erstatning når et produkt går i stykker. Vårt dedikerte team av serviceansatte og montører står alltid klare til å hjelpe deg med å skaffe de nødvendige reservedelene som er avgjørende for å minimere nedetid.

PLM-System (Product Lifecycle Management)

Vi har også investert i en PLM-løsning som sikrer at all produktinformasjon er tilgjengelig for våre kunder og sluttkunder til evig tid.

Med vårt PLM-system, registrerer og katalogiserer vi serienumre for alle inngående essensielle komponenter. Dette gir en styrket sporbarhet for begge parter. Samtidig er dette avgjørende for både nye og eksisterende kunder, da det gir oss kontroll gjennom alle prosjekter. Dette sikrer at vi opprettholder korrekt og oppdatert data i vårt service-system.

Fellesskap for en bærekraftig fremtid

Rustfrie Bergh AS er medlemmer av Grønt Punkt Norge, RENAS og samarbeider med Ragn-Sells AS, som er et sentralt bidrag for ansvarlig avfallshåndtering, kildesortering og gjenvinning.

Ragn-Sells AS har forsvarlig mottatt og behandlet vårt avfall i henhold til gjeldende forskrifter og konsesjoner. Vi er forpliktet til å opprettholde og styrke den positive utviklingen innen vår sorteringsgrad og øke mengden fraksjoner som blir korrekt sortert.

Dette har resultert i at vi har redusert vårt restavfall betydelig de seneste årene, og er en indikator på at vår innsats for å fremme bevissthet om ansvarlig avfallshåndtering gir resultater.

FN`s Bærekraftsmål

Blant FNs 17 bærekraftsmål er noen mål mer sentrale for vår virksomhet enn andre. Vi har identifisert de spesifikke målene som vi relaterer sterkest mot vår drift. Dette gir oss muligheten til å rette vårt fokus mot de områdene hvor vi tror vi kan ha størst påvirkning, og dermed bidra til oppnåelsen av de globale bærekraftsmålene.

Våre prioriteringsområder:

Mål 5: Likestilling mellom kjønnene: Vi jobber aktivt for å fremme mangfold og likestilling i hele organisasjonen. Dette betyr at vi ønsker å ha en balanse mellom kjønnene på alle nivåer i selskapet. Vi jobber også for å skape et inkluderende miljø der alle ansatte, uavhengig av bakgrunn eller kjønn, føler seg verdsatt og har like muligheter.


Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst: Vi skal til enhver tid beskytte menneskerettighetene, både innenfor vår organisasjon og i våre forsyningskjeder. Vårt mål er å være en kvalitetsarbeidsplass som gir like muligheter for alle våre ansatte. Dette inkluderer å alltid opprettholde anstendige arbeidsforhold, og sikre at våre ansatte mottar konkurransedyktige lønninger i samsvar med gjeldende lover og regelverk.


Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon: Dette målet er av avgjørende betydning, da det understreker behovet for effektiv ressursbruk, reduksjon og fremme miljøvennlige metoder. Vi må sikre at produksjonsprosesser er miljøvennlige og fremme ansvarlig bærekraftig produksjon og forbruk.


Mål 13: Klimahandling: Klimaendringer er en betydelig global utfordring, og jobber mot å minske vårt karbonavtrykk. Vi jobber for å omfavne fornybar energi og teknologi, minske utslipp og gjennomføre energieffektive tiltak der det er mulig. Blant annet gjennom å være en tilbyder av karbonstål og overgangen til mer klimavennlige kjølemedier.


Mål 17: Partnerskap for målene: Vi samarbeider med våre partnere for å forbedre vår innsats mot bærekraftig produksjon og grønne investeringer når det er mulig. Dette inkluderer kontinuerlig forbedring av vår sorteringsgrad og aktiv utforskning av muligheter for å øke den, slik at vi kan utgjøre en positiv forskjell.

Ambisjoner for 2024

Vi jobber for kontinuerlig forbedring, og en avgjørende del av vår strategiske plan for 2024 er å oppnå miljøsertifiseringer med tilhørende ledelsessystem som Miljøfyrtårn eller ISO 14001. I tillegg skal vi jobbe mot å utvikle rapporter som i større grad tydeliggjør og viser vår fremgang og bidrag for en mer bærekraftig fremtid.